Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner skal dere omgående meddele det lokale Sol og Strand byrået (telefonnummer og adresse er angitt på leiebeviset). Hvis lokalbyrået er stengt, kan dere henvende dere til Sol og Strands hovedkontor, tlf. +45 99 44 44 44, faks +45 99 44 44 45.

Vennligst følg lenken for å se åpningstider for henholdsvis de enkelte lokalkontorene og hovedkontoret.

Reklamasjoner over rengjøring skal dere meddele Sol og Strand straks på innflytningsdagen. Øvrige reklamasjoner skal dere likeledes meddele, slik at vi kan sørge for avhjelping. Feriegjesten er, jevnfør dansk lovgivning, forpliktet til å gi Sol og Strand en rimelig frist til avhjelping av eventuelle feil/mangler som blir reklamert av feriegjesten. Eventuell erstatning blir beregnet fra det tidspunkt, hvor Sol og Strand mottar reklamasjonen.

VIKTIG! Hvis dere reiser fra feriehuset uten i forveien muntlig å ha underrettet Sol og Strand og uten å ha gitt oss en rimelig frist til å rette eventuelle feil, kan Sol og Strand ikke bli pålagt noen tilbakebetalingsplikt, da dere selv har umuliggjort en rettelse av feilen/skaden.