Leiebetingelser

Gjeldende fra januar 2023

1. Leiebevis/leieavtale
Leiebeviset er en formidlingsavtale som regulerer leien av det reserverte feriehuset. Den leide eiendommen eies ikke av Sol og Strand Feriehusudlejning A/S (heretter kalt Sol og Strand), men av en tredjepart (privat eier av fritidsbolig). Avtalen inngås direkte mellom leietaker og Sol og Strand, men for eierens regning. Avtalen er bindende. Leieforholdet inkluderer nevnte fritidsbolig med alt tilbehør som angitt i beskrivelsen av denne. Ferieboligen må ikke bebos av flere enn antallet som er angitt i beskrivelsen, hvis det ikke er gitt spesiell tillatelse til dette. Ved inngåelse av leieavtalen erklærer leietakeren at han eller hun har fylt 18 år og at han eller hun er myndig. Hvis alle er mellom 15 og 25 år, anser vi dere som en ungdomsgruppe, og derfor må eieren i enkelte tilfeller godkjenne dette før kontrakten er bindende. Navnet som står på leiebeviset skal være tilstede i leieperioden og er også erstatningsansvarlig for eventuelle skader eller misbruk av ferieboligen.

Verken eieren eller Sol og Strand kan holdes ansvarlig for støy fra byggeplasser, naboer, trafikk eller lignende. I hus med basseng, spa eller i tilfelle utbedring av reklamasjoner, aksepterer leietaker at servicepersonell kommer inn i huset enten med eller uten varsling av leietakeren.

Hvis leietaker i forbindelse med inngåelse av leieavtalen inngår avtale om kjøp av andre tjenester, f.eks. billetter til fornøyel-sesparker, kulturarrangementer eller ferjebilletter, ansees dette som uavhengige avtaler med leverandøren av disse tjenestene, og mangler eller forsinkelser i forhold til disse tjenestene gir på ingen måte rett til å utøve misligholdsrettigheter i forhold til leieavtalen med Sol og Strand. Avtalen dekkes ikke av reglene om pakkereiser eller sammensatte tjenester.

Agenter og internettportaler etc. har ikke tillatelse til å inngå formid-lingsavtaler med leietakere som avviker fra disse leiebetingelsene.

2. Rengjøring og skader
Leietaker er kontraktmessig forpliktet til å overlate ferieboligen ryddig og ren ved utløpet av leiekontrakten. Ev. nødvendig rengjøring kan gjøres for leietakers regning. Sluttrengjøring av ferieboligen kan bestilles fra Sol og Strand mot betaling. Leietaker har ikke lov til å, av hensyn til ansvaret overfor eieren av den leide ferieboligen, å overføre de nevnte rengjøringsforpliktelsene til en tredjepart.

Leietakeren er ansvarlig for alt som tilhører feriehuset, og er likeledes forpliktet til å erstatte eventuelle skader som oppstår på ferieboligen og inventar under oppholdet. Det vises imidlertid til betingelsene i forhold til innboansvarsforsikringen som gjaldt på tidspunktet for inngåelse av leieavtalen, jfr. 9. Skulle det oppstå skader på feriehuset eller møblene i leieperioden, er leieren forpliktet til å varsle Sol og Strand umiddelbart. Leietaker må kontakte nærmeste Sol og Strands lokale kontor, hvis adresse, e-post og telefonnummer er oppgitt på leiebeviset. Hvis det oppdages skader/mangler etter at leietaker har forlatt ferieboligen, vil disse, med mindre det er forsikringsdekning for dette, jfr. 9., bli reparert for leietakers regning.

3. Forsikring av leietaker
I forbindelse med denne avtalen har Sol og Strand ikke tegnet noen form for forsikring for å dekke personskader eller skade på leietakers eiendeler som måtte oppstå for leietakeren og dennes ledsagere i løpet av leiekontrakten.

4. Force majeure og/eller andre uvanlige hendelser
På grunn av force majeure og/eller andre uvanlige hendelser, for eksempel: streik, epidemi, pandemi, karantene, grensestenging, krig, værforhold og olje/drivstoffrestriksjoner eller lignende, kan Sol og Strand avslutte leieforholdet med øyeblikkelig virkning. Leietaker har ikke krav på erstatning. Sol og Strand kan kreve kostnader i forbindelse med oppsigelse av leieavtalen, betalt av leietaker.

5. Sol og Strands rettigheter
Sol og Strand forbeholder seg retten til enten å tilbakebetale det innbetalte beløpet eller finne en erstatningsleiebolig i følgende tilfeller:

  • Kontraktsbrudd fra eieren av det leide feriehuset i forhold til Sol og Strand
  • Ekspedisjonsfeil
  • Skrivefeil


6. Priser og betalingsbetingelser
Fra Sol og Strands side er prisene fastsatt med forbehold om avgifter som måtte pålegges byråets provisjon, men prisjusteringer kan dog ikke gjøres innenfor en periode på 4 måneder etter inngåelsen av avtalen. Sol og Strand leier ut ferieboligene som er beskrevet på selskapets nettsider, og hvor all informasjon er gitt etter beste viten og tro.

Leieavtalen er bekreftet og bindende fra første innbetaling. Forfallsdatoer for rettidig betaling av første avdrag og ev. andre avdrag er alltid oppgitt på leiebeviset. Nøkkelen til den leide feriebo-ligen blir ikke utlevert med mindre full betaling av den avtalte leien er dokumentert til Sol og Strand.

I forbindelse med innkreving av depositum ved inngåelse av leieav-taler, vil slike beløp bli motregnet etter utløpet av leieperioden mot kostnader til strøm, olje, vannforbruk og lignende samt eventuelle skader forårsaket av leietaker. Det resterende depositumsbeløpet vil være leietakeren i hende senest 2 uker etter at leiekontrakten er avsluttet. I tilfelle skader forårsaket av leietaker eller andre tvister, kan denne perioden strekke seg utover 2 uker. Hvis depositumsbe-løpet ikke dekker konstatert forbruks-og skadeserstatningsbeløp, vil en faktura for restbeløpet bli sendt til leietaker etter utløpet av leieperioden.

7. Reklamasjoner og skader
Reklamasjoner på mangler og skader på/i ferieboligen må rappor-teres umiddelbart til nærmeste lokalkontor. Kontaktinformasjonen til dette fremgår av leiebeviset. Henvendelser under oppholdet mottas kun pr. via telefon eller ved personlig fremmøte. Leietaker plikter å gi Sol og Strand en rimelig frist til å rette opp eventuelle mangler og å bidra til at skade ikke forverres og til å minimere eventuelle tap for Sol og Strand. Hvis utbedringen ikke er tilfredsstillende, må dette varsles omgående til Sol og Strand.

I tilfelle skader skal skaden rapporteres umiddelbart, og leietaker må vedkjenne seg skaden.

Når kjæledyr ikke er tillatt, er det ingen garanti for at det ikke kan ha vært kjæledyr i huset, så verken eieren eller Sol og Strand kan holdes ansvarlig for allergiske eller astmatiske reaksjoner.

Rett til klage: Hvis en minnelig løsning ikke blir funnet, kan det klages til:

Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2
DK-1160 København K
Tlf. +45 20 36 22 44
E-mail: info@ankenaevnferiehus.dk.

Ankenævnet for Feriehusudlejning er en privat godkjent klagenemnd opprettet av Forbrugerrådet og Feriehusudlejernes Brancheforening. Alternativt kan EU-kommisjonens online klageportal http://ec.eu-ropa.eu/odrogså brukes til å levere inn klage.

8. Oppsigelse av leieavtale
Leietaker kan, før leiekontrakten begynner, si opp denne avtalen skriftlig. Hvis oppsigelsen sendes per e-post, regnes oppsigelsen først som mottatt når Sol og Strand har bekreftet mottakelsen til leieta-keren. Oppsigelsen er først gyldig fra den dagen Sol og Strand mottar den. I et slikt tilfelle har Sol og Strand rett til å kreve på en rimelig erstatning, ettersom følgende krav vil bli reist uten ytterligere bevis:

  • Inntil 56 dager før ankomst: 33% av det totale leiebeløpet, minimum NOK 850
  • 55 til 14 dager før ankomst: 66% av det totale leiebeløpet, minimum NOK 850
  • Inntil 13 dager før ankomst til og med ankomstdagen: 100% av det totale leiebeløpet

Overdragelse av leieavtale
Leieren har lov til - mot et ekspedisjonsgebyr på NOK 625 - å overføre leiekontrakten til en annen leietaker. Melding om dette må gis skriftlig av begge involverte parter til Sol og Strand.

9. Trygghetsforsikring
Som en obligatorisk del av leieavtalen er følgende trygghetsforsik-ring inngått med TrygForsikring som dekker avbestilling, avbrudd, innbo-og ansvarsdekning inkl. legevakt. Beskrivelse av ordningen og gjeldende betingelser kan sees på nettstedet vårt under sologstrand.no/om-oss/trygghetspakke.

10. Lovvalg og verneting
Leieforholdet er regulert i dansk lov, og tvister om kontraktsforholdet skal også avgjøres i samsvar med dansk lov.

Verneting: Rettskretsen der det leide huset ligger.

11. Angrerett
Det er ingen angrerett i henhold til forbrukeravtaleloven, da det er snakk om bestilling av overnatting i en fritidsbolig. Derimot er det alltid mulig å si opp avtalen, se punkt 8.

12. Retningslinjer for personopplysninger
Vi viser til våre eksisterende retningslinjer for personopplysninger som finnes på Sol og Strands hjemmeside.

13. Annet
Forøvrig henvises til Praktisk info på Sol og Strands hjemmeside.