Leiebetingelser 2022

Gjeldende fra den 1. januar 2022 til den 7. januar 2023
1. LeiebevisLeiebeviset er en formidlingsavtale som regulerer leie av den reserverte feriebolig. Den leide boligen eies ikke av Sol og Strand Feriehusudlejning A/S (heretter benevnt Sol og Strand), men av tredjepart. Formidlingsavtalen inngås direkte mellom leier og Sol og Strand, men for eiers regning. Avtalen er bindende. Leieforholdet omfatter nevnte feriebolig med alt tilbehør som oppgitt i beskrivelsen til denne. Ferieboligen må ikke uten særlig tillatelse bebos av flere personer enn det i beskrivelsen angitte antall. Ved inngåelse av leieavtalen erklærer leier å være fylt 18 år og å være myndig.

Dersom leietaker i tilknytning til inngåelsen av leieavtalen inngår avtale om kjøp av andre ytelser, f.eks. inngangsbilletter til fornøyelsesparker og kulturelle arrangementer eller fergebilletter, dreier det seg da om selvstendige avtaler med den pågjeldende utbyder av disse ytelsene, og mangler ved eller forsinkelser i relasjon til disse ytelser gir under ingen omstendigheter leietaker rett til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende i relasjon til leieavtalen med Sol og Strand.

2. Rengjøring og skaderLeier er kontraktlig forpliktet til renhold av det leide og skal ved leiemålets avslutning overlate dette i ryddelig og rengjort stand. Ev. nødvendig rengjøring vil kunne utføres for leiers regning. Sluttrengjøring av ferieboligen kan mot betaling bestilles hos Sol og Strand. Det er ikke tillat leier - av hensyn til ansvar over for eieren av den leide ferieboligen- å overdra de nevnte rengjøringsforpliktelsene til tredjemann.

Leier er ansvarlig for alt, som tilhører ferieboligen, og er dessuten pliktig til å erstatte alle selvforskyldte skader, som ev. oppstår under oppholdet på feriebolig og inventar. Vi viser dog til betingelsene i relasjon til den samtidig med inngåelse av leiemået gjeldende innbo-ansvarsforsikring, jf. pkt. 10.1.3.

Skulle det under leiemålet oppstå skader på ferieboligen eller inventaret, er leier forpliktet til straks å underrette Sol og Strand om dette. Leier skal henvende seg til nærmeste Sol og Strand lokalbyrå, der adresse, e-post og telefonnummer er angitt på leiebeviset. Dersom det oppdages skader/mangler etter leiers avreise, vil disse, med mindre det er forsikringsmessig dekning for det, jf. pkt. 10.1.3., bli utbedret for den pågjeldende leiers regning.

3. Forsikring av leietakerI forbindelse med denne avtalen er det ikke fra Sol og Strands side tegnet noen form for forsikring som dekker skade på personer som evnt. måtte oppstå for leier og vedkommendes ledsagere under oppholdet. Det er heller ikke gjennom Sol og Strand forsikringsmessig dekning for ev. skader på leiers og/eller dennes ledsageres ejendeler under avvikling av leiemålet.

4. Force majeureSol og Strand kan på grunn av force majeure, streik og epidemiske sykdommer samt olje-/bensininnskrenkninger eller lignende si opp leieforholdet med øyeblikkelig virkning.

5. Sol og Strands rettigheterSol og Strand forbeholder sig i følgende tilfælde ret til enten at tilbagebetale det erlagte lejebeløb eller at finde erstatningslejemål:

 • Kontraktbrudd fra eieren av den leide ferieboligen i forhold til Sol og Strand
 • Ekspedisjonsfeil
 • Trykfeil


6. BetalingsbetingelserLeieavtalen er bekreftet og bindende ved 1. innbetaling. Forfallstidspunkter for rettidig betaling av 1. rate og ev. 2. rate fremgår alltid av leiebeviset. Det blir ikke utlevert nøkkel til den leide ferieboligen, med mindre det over for Sol og Strand er dokumentert full innbetaling av den avtalte leien.

I forbindelse med oppkreving av deposita ved inngåelse av leiemål vil det i slike beløp etter avsluttet leieperiode bli motregnet for strøm-, telefon-, olje- og vannforbruk samt for ev. skader forvoldt av leier. Restdepositumbeløp vil være leier i hende senest 2 uker etter endt leiemål. I tilfelle av skader forvoldt av leier eller andre tvister kan denne perioden være lenger enn 2 uker. Dersom depositumbeløpet ikke dekker konstaterte forbruks- og ev. skadeserstatningsbeløp, vil leier etter endt leieperiode motta en regning på restbeløpet.

7. PrisberegningFra Sol og Strands side er prisene fastsatt med forbehold om endringer i den norske kronekursen samt avgifter som måtte pålegges byråets provisjon. Prisjusteringer kan imidlertid ikke foretas innenfor en frist på 4 måneder etter avtalens inngåelse. Sol og Strand leier ut de ferieboligene som beskrives på internettet. Opplysningene om leieobjektene er gitt etter beste viten og overbevisning.

8. ReklamasjonerReklamasjoner over mangler på ferieboligen skal straks meddeles til nærmeste lokalbyrå, der kontaktopplysninger fremgår av leiebeviset. Reklamasjoner under oppholdet mottas kun pr. telefon eller ved personlig henvendelse. Leier er forpliktet til å innrømme Sol og Strand en rimelig frist til å utbedre ev. mangler samt bidra til å unngå forverring av skader og minimere ev. tap for Sol og Strand. Dersom utbedringen ikke er tilfredsstillende, skal dette OMGÅENDE meddeles Sol og Strand.

Klageadgang
Såfremt det ikke lykkes å finne en felles løsning, kan klage innsendes til:

Ankenævnet for Feriehusudlejning
Amagertorv 9, 2
DK-1160 København K
Tlf. +45 20 36 22 44
E-mail: info@ankenaevnferiehus.dk.

Ankenævnet for Feriehusudlejning er et privat godkjent ankenemnd, som er opprettet av Forbrugerrådet og Feriehusudleiernes Brancheforening.

Alternativt kan EU-kommisjonens online klageportal http://ec.europa.eu/odr også brukes til å inngi en klage.

9. Oppsigelse av leieavtaleLeier kan, før leiemålets begynnelse, oppsi denne avtalen. Av bevismessige årsaker anbefaler vi, at oppsigelsen fremsendes til Sol og Strand i rekommandert brev. Fremsendes oppsigelsen pr. e-post, anses denne først som mottatt, når Sol og Strand har bekreftet mottaket over for leier. Oppsigelsen er først gjeldende fra den dagen, da Sol og Strand har den i hende. I så tilfelle er Sol og Strand berettiget til å kreve en rimelig erstatning, idet følgende krav uten ytterligere bevis vil bli reist:

 • Inntil 70 dager før ankomst: 20 % av det samlede leiebeløp, minimum NOK 625,00.
 • 69 til 35 dager før ankomst: 33 % av det samlede leiebeløp, minimum NOK 625,00.
 • 34 til 14 dager før ankomst: 75% av det samlede leiebeløp, minimum NOK 625,00.
 • Fra 13 dager før ankomst: 90 % av det samlede leiebeløp, minimum NOK 625,00.


Overdragelse av leieavtale
Det er tillatt leier - mot et ekspedisjonsgebyr på NOK 625,00 - å overdra leieavtalen til en annen leier. Meddelelse om dette skal i så fall skje skriftlig fra begge involverte parter til Sol og Strand.

10. TrygghetsforsikringSom en obligatorisk del av leieavtalen er det inngått følgende trygghetsforsikring:

10.1. Avbestilling, avbrytelse, innbo-ansvar samt legevaktPremien er inkludert i leieprisen.
Forsikringen omfatter de personer, som er angitt i leieavtalen med Sol og Strand samt eventuelle reiseledsagere. Disse personer benevnes i det følgende ”Sikrede”.

Forsikringen dekker fra betaling av 1. rate av det avtalte leiebeløpet til Sol og Strand og inntil utleieperiodens start (starttidspunktet som definert i leiebeviset). Dekning for avbrytelse, innbo-ansvar og legevakt dog frem til leiemålets opphør (opphør som definert i leiebeviset).
Forsikringen er tegnet hos:

Gouda Rejseforsikring
A. C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
Tlf. +45 88 20 88 20
Fax +45 88 20 88 21
E-mail: gouda@gouda.dk
www.gouda.dk

En del av Gjensidige-gruppen
Forsikringsgiver: Dansk Filial av Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr. 995 568 217
Gouda Rejseforsikrings aktiviteter i Danmark er fra 1. november 2013 kjøpt av datterselskap til Gjensidige Forsikring ASA, Norge.
MERK: Når det skjer et uhell, skal anmeldelse omgående skje til Sol og Strand. Etter notering av skadeanmeldelse sender Sol og Strand anmeldelsen til Gouda, som foretar skadebehandlingen og utbetaler ev. erstatning.
Forsikringsavgift beriktiges i henhold til lov om avgift på skadesforsikringer.

10.1.1. Avbestilling10.1.1.1. Hvilke skadetilfelle dekker forsikringen?
Forsikringen dekker, når den planlagte gjennomføring av oppholdet i den leide feriebolig ikke er mulig som følge av, at Sikrede eller en risikoperson (risikoperson = Sikredes nære pårørende og/eller person, som i sin varetekt har ikke-medreisende mindreårige eller pleietrengende pårørende) i forsikringsperioden rammes av en av nedenstående hendelser:

 • Dødsfall
 • Alvorlig, akutt sykdom
 • Alvorlig tilskadekomst
 • Akutt forverring av bestående sykdom
 • Vaksinasjonsintoleranse
 • Graviditet oppstått i forsikringsperioden
 • Betydelig skade på eiendom som følge av brann, naturbegivenheter eller hærverk
 • Uventet oppsigelse av fulltidsjobb
 • Start på nytt arbeid, dersom personen ved bestilling av oppholdet var uten arbeid, og arbeidsformidlingen har godkjent leiemålet.


10.1.1.2. Hva dekker forsikringen?
1. Hvis oppholdet ikke tiltredes, dekker forsikringen de utgiftene som Sikrede i henhold til leieavtalen skal betale til Sol og Strand.
2. Ved forsinket fremmøte til oppholdet som følge av årsaker nevnt under pkt. 10.1.1.1. dekker forsikringen de ubenyttede feriedagene med reisens pris pr. dag. Først ved ankomst etter kl. 12 nest følgende dag betraktes feriedagen som ubenyttet.
3. Ved forsinket fremmøte på grunn av en forsinkelse med offentlige transportmidler på mer enn 2 timer, dekker forsikringen dokumenterte ekstrautgifter til påbegynnelse av leiemålet - maksimalt opp til utgiftene ved avbestilling av hele oppholdet.

10.1.1.3. Forhold i skadetilfeller
Det er en betingelse for Goudas erstatningsplikt, at Sikrede til Sol og Strand
1. straks etter forsikringsbegivenhetens inntreden avbestiller oppholdet og innsender leiebeviset,
2. fra behandlende lege fremskaffer legeerklæring med diagnose (betales av Sikrede) samt, at Sikrede på anmodning gir Goudas lege adgang til alle relevante sykejournaler, herunder opplysninger om tidligere sykdomsforløp. Ved avbrytelse skal Sikrede søke lege på oppholdsstedet før avreisen. Ved dødsfall vedlegges dødsattest,
3. innsender oppsigelsesbrev ved oppsigelse av fulltidsarbeid,
4. innsender en bekreftelse fra jobbformidlingen om aksept av det bestilte oppholdet såvel som den nye ansettelseskontrakten som bevis for det nye arbeidsforhold.

10.1.1.4. Unntak
Forsikringen dekker ikke forutbetalte utgifter til hotell og transport i forbindelse med forsinket fremmøte.

10.1.2. AvbrytelseI tilfelle av avbrytelse av et ferieopphold som følge av årsaker nevnt under punkt 10.1.1.1. dekker forsikringen de ubenyttede feriedagene med oppholdets pris pr. dag. Ved avbrytelse etter kl. 12.00 utbetales erstatning fra dagen etter. Forsikringen dekker dessuten ikke-benyttet transport.

10.1.3. Innbo-ansvar10.1.3.1 Forsikringssum
Forsikringen dekker med opp til DKK 75.000 for skader på innbo oppstått i forsikringsperioden. Skader på ruter, kummer og benkeplater er dog alene dekket med opp til DKK 8.000.

10.1.3.2. Dekningens omfang
Forsikringen dekker det erstatningsansvar, som Sikrede i henhold til de alminnelige regler om erstatning uten for kontrakt pådrar seg for skader forvoldt i forsikringsperioden på innboet i den leide ferieboligen, herunder skade på ruter, kummer samt benkeplater.

10.1.3.3. Unntak
Forsikringen dekker ikke
1. alminnelig slitasje, riper, skrammer, tilsmussing eller gradvis forringelse,
2. tyveri begått av Sikrede eller dennes gjester,
3. skader forvoldt av Sikrede med forsett,
4. skader fremkalt av Sikrede under selvforskyldt beruselse eller under selvforskyldt påvirkning av narkotiske stoffer eller andre rusgifter, når påvirkningen er en vesentlig medvirkende årsak til skaden,
5. skade forvoldt av husdyr. Dette unntaket gjelder dog ikke hunden til Sikrede,
6. skader på sykler og sjøfartøy, herunder windsurfere, surfboards, kanoer og kajakker samt deler til disse,
7. kosmetiske skader på kummer, herunder spa- og boblebad,
8. skade på svømmebassenger og vannet heri.

10.1.3.4. Selvrisiko
Det betales NOK 625,00 i selvrisiko pr. skade.

10.1.3.5. Beregning av erstatning
1. Gjenstander som dokumentert er under 2 år gamle, og som for øvrig var uskadd, før skaden skjedde, erstattes med gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende nye gjenstander.
2. For gjenstander som er over 2 år gamle, oppgjøres erstatningen på grunnlag av gjenanskaffelsesprisen for tilsvarende nye gjenstander med fradrag av 10 % pr. påbegynt år fra det tidspunkt, der gjenstanden ble kjøpt. Erstatningen vil for disse gjenstander som minimum utgjøre 20 % av nyverdi.
3. Gouda kan velge å la beskadigede gjenstander reparere eller utbetale et beløp svarende til verdiforringelsen.
4. Gouda er berettiget, men ikke pliktig, til å erstatte in natura.

10.1.3.6. Anerkjennelse av erstatningskrav
Gouda er alene forpliktet til å betale for utgifter, som er avholdt med Goudas godkjennelse. Sikredes anerkjennelse eller betaling av erstatningskrav forplikter ikke Gouda. Ved å anerkjenne erstatningskravet, risikerer Sikrede selv å skulle betale.

10.1.3.7. Forhold i skadetilfelle
I hvert tilfelle av skade skal Sikrede straks anmelde dette til Sol og Strand vedlagt fornøden dokumentasjon. Ved skade på innbo skal Sikrede vedkjenne seg den pågjeldende skade.

10.1.3.8. Dobbeltforsikring
Forsikringen dekker ikke utgifter,som er dekket av annen forsikring.

10.1.3.9. Regress
Såfremt en skade er omfattet av en tingforsikring, bortfaller skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdekningen, med mindre skaden er forvoldt forsettlig eller grovt uaktsomt.

10.1.4. LegevaktUnder leiemålet har Sikrede adgang til Goudas 24 timers legevakt ved både lettere og alvorlig sykdom. Sikrede kan ved kontakt til Gouda Alarmsentral få råd og veiledning om legebehandling og medisin.

Gouda Alarm
Tlf. +45 33 15 60 60
Fax +45 33 15 60 61
E-mail: alarm@gouda.dk

10.1.5. Generelle bestemmelser10.1.5.1. Klager
I tilfelle av at Sikrede - etter å ha drøftet en spesifikk sak med Gouda - ikke er enig i Gouda sin saksbehandling eller resultatet av denne, kan klage stiles til Goudas klageansvarlige:

Gouda Rejseforsikring
Att.: Den klageansvarlige enhed
A. C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV
E-mail: klage@gouda.dk

Avgjørelser som følge av Goudas klagesaksbehandling kan påklages til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaardsgade 2
DK-1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00
(hverdager mellom 10.00 og 13.00)

Ved innsendelse av klage benyttes et særlig klageskjema, som kan rekvireres hos Ankenævnet for Forsikring. Det er dessuten mulighet for å klage online. I øvrig vises til www.ankeforsikring.dk.

10.1.5.2. Verneting
Søksmål mot Gouda kan anlegges ved Sikredes eget hjemting eller ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark.

10.1.5.3. Definisjoner
Akutt sykdom/tilskadekomstVed akutt dekningsberettiget sykdom/tilskadekomst forstås en nyoppstått sykdom/tilskadekomst, en begrunnet mistanke om en nyoppstått sykdom eller en uventet forverring i en bestående eller kronisk sykdom.
InnboFlyttbare gjenstander som normalt hører til feriehuset så som musikkanlegg, TV, video/DVD-spillere, malerier, ikke naglefaste lamper, fastnett telefoner, haveredskaper, kjøkkenutstyr og løse tepper.
Rute- og kummedekningSkade på bygningens vindusglass, glasskeramiske kokeplater, klosettskåler, cisterner, håndvasker, spabadekar, boblebadekar og alminnelig badekar.
Nære pårørendeVed nære pårørende forstås ektefelle, samlever, barn, bonusbarn, pleiebarn, barnebarn, foreldre, bonusforeldre, pleieforeldre, besteforeldre, søsken, bonussøsken og pleiesøsken.
ReiseledsagerEn person som har planlagt å delta i leiemålet sammen med Sikrede.
Reisens pris pr. dagLeiebeløpet dividert med oppholdets varighet (reisedag og hjemkomstdag anses for én dag).

11. Lovvalg og vernetingLeieforholdet er regulert etter dansk rett, og tvister i anledning av kontraktforholdet skal likeledes avgjøres etter dansk rett. Verneting: Den rettskrets isom det leide huset ligger i.

12. AngrerettDet er ikke angrerett etter forbrukeravtalelovens § 17, da det dreier seg om bestilling av innkvartering i et feriehus. Derimot er det alltid mulighet for oppsigelse av avtalen, se punkt 9.

13. Øvrig
I øvrig henvises til Praktisk info på Sol og Strand sin hjemmeside.